Payment     V Sikker betaling    V Hurtig levering    V Kvalitet til lavpris
SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER
Salgs- og leveringsbetingelser for Nettesten, CVR nr. 37970476, Skolebakken 19, 8300 Odder, virksomheden etablerings år 2016. Nærværende betingelser finder anvendelse for alle køb og online-bestillinger af varer og ydelser via Nettostens webshop samt andre køb.

Kontaktinformationer
Mail: kontakt@nettosten.dk
Web: www.nettosten.dk

1. Prisangivelser
1.1. Alle priser er inkl. ekskl. moms og offentlige afgifter ved erhvervskunder.
1.2. Alle priser er inkl. moms og offentlige afgifter ved privatkunder.
1.3. Prisen er opgivet i danske kroner.
1.4. Nettosten forbeholder sig ret at ændre prisliste uden forudgående varsel herom.
1.5. Nettosten er bundet af skriftlige tilbud. Tilbuddet er gyldigt 30 kalenderdage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er angivet i tilbuddet.
 
2. Betalingsvilkår
2.1. Betaling for online-bestillinger sker via internettet over en sikret linje.
2.2. Kunden kan betale med følgende betalingskort; Dankort, MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron og JCB.
2.3. Der tages gebyr ved betaling på www.Nettosten.dk.
2.4. Beløbet hæves fra kundens konto, når varerne er købt fra siden Nettosten.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, kunden har godkendt ved købet.
 
3. Leveringsvilkår
3.1. Nettosten leverer de bestilte varer inden 8 arbejdsdage efter ordre. Aftale om fast dag eller tidspunkt for leveringen er ikke muligt.
3.2. Levering sker med Danske Fragtmænd eller anden fagkyndig vognmand.
3.3 Ved levering sker levering/aflæsning med truck/palleløfter, og levering kan af denne grund kun ske, hvor underlag og pladsforhold tillader det. Varerne leveres ved fortovskant.
3.4. I kommentarfeltet på bestillingssiden er det muligt at beskrive, hvor varen ønskes leveret. Brug evt. skilt til markering af denne placering. Er det ikke muligt at levere det ønskede sted, vil chaufføren aflæsse den, hvor han finder det mest hensigtsmæssigt. Kunden har derfor ikke et krav på at få varen leveret det pågældende sted som angivet i kommentarfeltet på bestillingssiden.
3.5. Kunden modtager en faktura med angivelse af de bestilte varer - mængde og beløb via e-mail.
3.6. Findes ingen til stede på leveringstidspunktet, kan vognmanden aflæsse varerne uden kvittering.
3.7. Produkterne er emballeret i plastic og er umiddelbart vandafvisende. Emballagen kan ikke modstå voldsom nedbør eller nedbør i en længere periode og produkterne skal derfor opbevares indendørs hurtigst muligt efter modtagelse. Hvis produkterne har stået udendørs i mere end 24 timer efter modtagelsen og der i denne periode har været nedbør, som har medført at produkterne er blevet fugtige/våde, kan kundens reklamation vedr. fugtskader bortfalde.
3.8. Hvis det ikke er muligt for chaufføren at aflevere varen på grund af f.eks. låste døre, afspærring, manglende tilgængelighed eller lignende, og chaufføren derfor må tage varen med igen for returnering eller senere levering, kan kunden blive opkrævet ca. 600 kr. pr. tons eller palle, inkl. moms. til dækning af omkostningerne.
3.9. Hvis Kunden er erhvervsdrivende, anses varen for at være leveret og i Kundens besiddelse når varen er overgivet til fragtføren. Dette er gældende uanset om der skal ske levering indenfor pladsens grænser.
 
4. Reklamation
4.1. Hvis kunden mod forventning skulle være utilfreds med f.eks. levering, produkt, betaling eller andet, så vil Nettosten gerne kontaktes på kontakt@nettosten.dk med en nærmere beskrivelse af reklamationens indhold.
4.2. Nettosten behandler kundens reklamation hurtigst muligt.

5. Ejendomsforbehold
5.1. Nettosten forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen, med tillæg af påløbne omkostninger, er betalt.
 
6. Ansvar
6.1. I det omfang, at det er tilladt i henhold til gældende lov, frasiger Nettosten sig ethvert ansvar for:
a) Leveringstid.
b) driftstab eller andet indirekte tab.
c) skader på undens ejendom ved levering som skyldes Kundens anvisninger.
6.2. Nettosten’s erstatningsansvar er, begrænset for et beløb, der svarer til prisen for de bestilte varer, medmindre dette strider i mod gældende lov.
 
7. Mangler
7.1. Mangelsindsigelser skal gøres gældende inden 3 måneder fra fakturadatoen.
7.2. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
7.3. Reklamation skal ske skriftligt og senest 10 arbejdsdage efter, at manglen er eller burde være opdaget. Hvis Kunden ikke reklamerer som anført, mister Kunden sine misligholdelsesbeføjelser.
7.4. Nogle sten kan være porøse og have flænger i kanterne.

7.4. Kunden kan sende varen varerne eller afleverer dem til Nettosten, Skolebakken 19, 8300 Odder.
7.5. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Kunden skal endvidere vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Nettosten modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
 
8. Videreoverdragelse
8.1. Nettosten er til enhver tid berettiget til at overdrage samtlige Nettosten rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand ved meddelelse herom til Kunden
 
9. Gode råd og tilbud via e-mail
9.1. Hvis Kunden har givet sit udtrykkelige samtykke, vil Nettosten løbende sende nyheder og tilbud om lignende produkter til den e-mail-adresse, som blev opgivet i forbindelse med ordren.
9.2. Framelding af denne service kan til enhver tid ske til Nettosten via tlf. eller mail.
 
10. Persondata
10.1. Nettosten behandler persondata i overensstemmelse med Nettosten’s persondatapolitik, som kan findes på www.Nettosten.dk.
 
11. Vilkårsændring
11.1. Disse vilkår kan uden varsel ændres af Nettosten med virkning for fremtidige aftaler om levering af varer.
11.2. De til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.Nettosten.dk.
 
SÆRLIGE VILKÅR PRIVATKUNDER
12. Fortrydelsesret
12.1. Kunden har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
12.2. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor Kunden:
a) har modtaget varen eller en af Kundens angivne tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse
b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre og som leveres enkeltvis.
c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele
12.3. For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden meddele os Nettosten, Skolebakken 19, 8300 Odder eller kontakt@nettosten.dk Kundens beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail).
12.4. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Kunden sender Kundens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet jf. pkt. 13.2.
13.5. Hvis Kunden udøver Kundens fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Nettosten alle betalinger modtaget fra Kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Nettosten tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Nettosten har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde denne aftale. Nettosten gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
12.6. Kunden kan ikke fortryde købet ved blot at nægte modtagelsen af varen, uden samtidig at give Nettosten tydelig meddelelse om dette,
12.7. Nettosten kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Nettosten har modtaget varerne retur, eller Kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
12.8. Kunden returnerer varerne eller afleverer dem til Nettosten, Skolebakken 19, 8300, Odder uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor Kunden har informeret Nettosten om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis Kunden returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.
12.9. Kunden skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk at Nettosten ikke modtager vare sendt pr. efterkrav.
12.10. Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne i alt ca. 600 kr. pr. tons eller palle inkl. moms.
12.11. Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Med andre ord – kunden kan prøve varen på samme måde, som hvis kunden prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover dette, betragtes varen som brugt, hvilket betyder, at kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur, må kunden altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Kunden må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.
12.12. Kunden bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
12.13. Har Kunden sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation, vil Kunden altid få tilsendt en mail, når Nettosten har modtaget varen. I mailen får Kunden oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af Kundens fortrydelse/reklamation.

13. Reklamation/mangler
13.1. Kunden har en 24 måneders reklamationsret. Dette betyder, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
13.2. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
13.3. Kunden skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at kunden har opdaget manglen ved varen. Hvis kunden reklamere inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
13.4. Er reklamationen berettiget, refundere Nettosten kundens (rimelige) fragtomkostninger. Kunden skal kunne fremvise en kvittering for afsendelsen, således at Nettosten kan tilbagebetale kundens fragtomkostninger.
13.5. Kunden kan sende varen varerne eller afleverer dem til Nettosten, Skolebakken 19, 8300 Odder.
13.6. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Kunden skal endvidere vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Nettosten modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
13.7. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

14. Klager
14.1. Klager over produktet inkl. disse standardvilkår kan indbringes for:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen; www.forbruger.dk; e-mail: kfst@kfst.dk; tlf. 41 71 50 00 (hverdage 9-12). Adressen er: Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby.
Der skal gøres opmærksom på, at pkt. 13 om fortrydelsesret kun finder anvendelse ved online-bestillinger og aftaler indgået uden for Nettosten’ faste forretningssted.

Gå til forsiden: Nettosten.dk